2016. október 25., kedd

Szépírói kurzus 2016 ősz/9 - Holcz Csaba forgatókönyve


A Kodolányi János Főiskola Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, tavaszi félévre. 
Holcz Csaba Kosztolányi Dezső "A kulcs" című novellájából készített forgatókönyvet. Jó megoldás, itt közlöm. 


A kulcs

írta:

Holcz Csaba


Kosztolányi Dezső azonos című novellája alapján.


Szereplők:
Pista
Kapus
István
Főnök
Pista anyja
Szász bácsi
Fiatalember
Kopasz hivatalnok
Hangok kívülről
1. Jelenet
Belső helyszín, reggel - Ebédlő

István, Pista és Pista anyja az asztalnál ülnek és reggeliznek.

István (fontoskodóan)
Mára fontos feladatot kaptam a hivatalban. A hivatalban mindig rengeteg teendőm van. Nélkülem összeomlana a hivatal.

Pista anyja (aggódva)
Aggódok érted drágám. Tegnap is késő este értél haza a hivatalból.

Pista
Apa! Mit csinálsz a hivatalban?

István
Majd ha felnősz elmesélem. A hivatal nem gyereknek való hely.

István a karórájára néz, és gyorsan feláll. Int fiának és feleségének, Pista anyjának. Pista az ablakhoz megy és apjának integet és hallani, ahogy elindul egy busz. Pista anyja keres valamit, nyitogatja a fiókokat, benéz az asztal alá.

Pista anyja
Pista szerintem apádnál maradt a kamrakulcs. El kell menned a hivatalba elkérni tőle.

Pista izgatottan felkapja a kabátját, anyja megigazítja rajta és kinyitja neki az ajtót.


2. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - Irodaház kapuja

Egy tízéves fiú odalép a kapushoz, aki a kapun kívül áll és a falnak támaszkodik.

Pista
Hol van, kérem, az illetékosztály?

Kapus
Harmadik emelet, 578.

Pista
Köszönöm szépen.

A kisfiú belép a kapun.


3. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - folyosó

Pista bizonytalanul halad a folyósón. A folyosó üres, csendes és penészes. Pista az 578-as ajtót keresi, de az ajtók számozása csak 411-ig halad a folyósón. Az egyik ajtón kilép Szász bácsi és Pista felé tart. Pista megemeli sapkáját.

Pista
(illedelmesen)
Kezét csókolom, Szász bácsi. Nem tetszik megismerni? Takács Pista vagyok.

Szász bácsi (ámuldozva)
Pista! Jaj, de megnőttél, Pista. Hát te mi járatban vagy itt, Pista?

Pista
Édesapámat keresem.

Szász bácsi
No várj! Majd odavezetlek.

Szász bácsi lassan, nagy léptekkel elindul a 411-es számmal jelölt ajtóhoz. Pista követi. Belépnek a 411-ajtón.

4. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - Iroda

A 411-es ajtó mögött egy iroda van, ahol álló-íróasztalnál hivatalnokok írnak. Áthaladnak az irodán és egy ajtóhoz érnek. Az ajtót kinyitja Szász bácsi és néhány rozoga falépcső látszik.

5. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - Árjáró

Az átjáróba vezető rozoga falépcsőn sétál le Pista és Szász bácsi. Az átjáró fából eszkábált, nem stabil és gyenge fény világítja meg. Pista és Szász bácsi végigsétálnak rajta és egy másik rozoga falépcsőhöz érnek, ami felfele vezet.

6. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - Szűk folyosó

Pista és Szász bácsi egy szűk, világos folyosóba lépnek fel a falépcsőn keresztül. Szász bácsi a folyosó vége felé mutat. A folyosó végén három ajtó van, melyeknek a száma 576, 577 és 578.

Szász bácsi
Ott van. Szervusz.

Szász bácsi elindul visszafele. Pista megvárja, amíg lelépeget a falépcsőn, majd odalép egy kinyitott ablakhoz és az üvegében megnézi az arcát, kisimítja szőke haját. Elindul az 578-as ajtóhoz és belép rajta.

7. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - 578-as iroda

Az 578-as iroda hatalmas, de rengeteg ember dolgozik itt egyszerre, így mindenki kis helyre összeszorulva görnyed az asztal felett. Pista egy fiatalemberhez fordul, aki éppen tízóraizik.

Pista
Takács István urat keresem

Fiatalember
Balra.

Pista elindul a bal oldalon lévő szobához és belép az ajtón.

8. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - István irodája

István irodájába lép Pista. Egy hatalmas íróasztal van előtte, aminél egy kopasz hivatalnok ül. Az iroda hátuljában, a nagy íróasztal mögött, egy kis asztalnál a sarokban ül István. Pista körülnéz az irodában, mikor meglátja apját elindul felé. Egy könyvekből álló magas akadály miatt csak a nagy íróasztal vonaláig jut.

Pista
Kezedet csókolom, édesapa.

István (rémülten)
Mit keresel itt? Mit akarsz?

Pista (félénken)
Anya küldött. A kamrakulcs nálad maradt.

István
Nem lenne szabad itt lenned. Megmondtam, hogy az iroda nem gyerekeknek való. Nekem nagyon fontos teendőim vannak itt.

István a zsebeiben turkál és különböző tárgyakat vesz elő belőlük. Az asztalra tesz egy cigarettatárcát, egy papírba csomagolt vajas zsemlét, egy szemüvegtokot, egy jegyzőkönyvet és egy zsebkendőt.

István
Itt nincs. Most siess inkább haza. Fontos dolgom van.

Pista a sarokban lévő íróasztalt nézi. Az asztal rendetlen és mindenféle papírok vannak rajta. István a folytatja a keresgélést a zsebeiben.

István (haragosan)
Aztán hogy jössz ide, tisztességes embere közé? Csupa piszok vagy. Meg se mosdottál. A cipőd, a harisnyád. Mint egy csavargó. Nem szégyelled magad?

Kopasz hivatalnok (közömbösen)
Ez a fiad?

István (mintha egy tárgyról beszélne)
Az. Haszontalan. Mindig kódorog. A labdán jár az esze, nem a könyvön.

Kopasz hivatalnok
De most szünidő van. Vagy tán megbukott?

István
Majdnem.

István zsebéből kiesik a kamrakulcs. István rámutat és biccent a fiának. Hirtelen üvöltözés hallatszik az 578-as irodából.

Hangok kívülről
Takács! Takács!

István irodájába egy alacsony, nagy szemüveget viselő, vékony úr jelenik meg és több hivatalnok is követi, akik megállnak a küszöbön. Takács gyorsan megigazítja zsebeit és meghajol az alacsony úr előtt.

István (alázatosan)
Parancsoljon, méltóságos uram!

Az alacsony úr egy lapot ad át Istvánnak, melyre kék irónnal néhány szám van írva.

Főnök (nem néz Istvánra)
Takács. Gyorsan hozza át ezeket az iktatóból.

István
Azonnal, méltóságos uram.

István kirohan a szobából. A főnök fel-alá járkál türelmetlenül. Felkap egy könyvet, ami éppen a keze közelébe kerül, belelapoz és hanyagul visszateszi a helyére. Pista lehajtott fejjel ül a nagy könyvkupacon. A főnök megáll a nagy íróasztal előtt.

Főnök
Kié ez a gyerek?

Kopasz hivatalnok
Takács kartás fia.

A főnök folytatja a fel-alá járkálást, majd megáll a fiú előtt.

Főnök
Hogy hívnak?

Pista (bátran)
Takács Istvánnak.

Főnök
Hányadikba jársz?

Pista
Második gimnáziumba.

Főnök
Milyen a bizonyítvány?

Pista
Nem valami fényes.

Főnök
Hogy-hogy?

Pista
Van egy elégséges is.

Főnök
Miből?

Pista
Latinból.

Főnök
És a többi?

Pista
Jeles. De van egy jó is. Számtanból.

Főnök
Mi akarsz lenni?

Pista
Én itt szeretnék dolgozni. Hogy olyan fontos ember legyek, mint apám.

A főnök elneveti magát. Megsimogatja Pista fejét. István visszaér az irodába. Izzad, liheg és kapkodva nyújtja át a gyűrött, zsinegekkel összekötött papírokat, amit a főnök kért.

István (lihegve)
Méltóztassék parancsolni.

A főnök átveszi a papírokat.

Főnök (nem néz Istvánra)
Köszönöm. Elbeszélgettünk a fiával. Kedves, értelmes fiúcska. Úgy látszik, jó tanuló is.

István
Igen, méltóságos uram. Iparkodó, szorgalmas gyerek.

István a fiához lép.

István (kedvesen)
Most siess haza, fiacskám, édesanyád vár.

István átöleli fiát és megcsókolja.

István (kedvesen)
Szervusz, Pistukám.

Pista elmosolyodik. Meghajol mindenki előtt, de először apja előtt és visszaindul a kapuhoz.

9. Jelenet
Belső helyszín, délelőtt - Irodaház kapuja

Pista kilép az irodaház kapuján. A kapus még mindig a falnak támaszkodva áll a kapu mellett. Pista arca vörös, könnyezik és szipog. Anyja hangja hallatszik visszhangozva.

Pista anyja (visszhangozva)
Apád nagyon fontos ember. Ha jól tanulsz, egy nap olyan lehetsz, mint ő.

Pista (halkan)
Tudom anyám. Igyekszem.

Kapus
Mondtál valamit kisfiú? Te sírsz? Ki bántott téged?

Pista (síró hangon)
Senki.


Pista elrohan a kaputól, kezében a kulccsal, sírva.

Nincsenek megjegyzések: