2023. október 25., szerda

Szépírói kurzus - jelentkezés

 Elindítom magán szépírói kurzusaimat. Jelentkezés: szepirokurzusplusz@gmail.com címen.

Szépírói kurzust hirdetek minden érdeklődőnek, azoknak, akik közelebbről akarnak megismerkedni a próza-, a dráma-, vagy éppen a versírás szabályaival, titkaival.

Mindazok számára, akik a tanfolyamon sikerrel vesznek részt, és műveik elérik az elvárt színvonalat, publikálási lehetőséget biztosítok országos irodalmi folyóiratokban vagy antológiákban.


A képzés alkotókör jellegű, amelynek keretében a hallgató elsajátítja azokat az alapvető mesterfogásokat, amelyek segítségével kialakíthatja saját stílusát, és képes lehet igényes szépírodalmi mű, vers, novella, vagy akár regény megírására. Cél, hogy a kurzuson résztvevő megértse a különböző szépírói műnemek sajátosságait, érezze és értse, hogyan, milyen módon alkothat olyan szöveget, amellyel nem csupán az érzelmeit, gondolatait fejezheti ki meggyőzően, de képes lehet hatni is az olvasóra, vagyis olyan mű létrehozására tehet kísérletet, amely aztán megtalálhatja helyét napjaink irodalmi életében. A kurzus célja az is, hogy új tehetségek megszületését segítse elő, így publikálási lehetőséget és felolvasásokat biztosít a hallgatók számára. Fontos tudni, hogy ezek a szépírói műhelyek alkotókörként is működnek, ami azt jelenti, hogy a résztvevők házi feladatok keretében saját műveket hoznak létre, ezeket az órákon felolvassák, ezáltal mintegy maguk alakítják az órák menetét, tematikáját, a kurzus vezetőjének irányításával. A publikálási lehetőség – többek között - az a rendszeresen megjelenő antológia, amely a kurzus legjobbjainak írásait tartalmazza. Ilyen volt a 2014-ben megjelent Csak egy mozdulat című antológia is, illetve a 2018-ban megjelent Repülés című gyűjtemény.

A képzés moduljai:

„Szépírói műhely III. Líra”

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a költészet, a vers különböző megnyilvánulási formáit, a versírás alapvető szabályait, készségszinten elsajátítsák azt, valamint a műveikben alkalmazni is tudják. Ennek megfelelően a kurzuson, illetve házi feladatként gyakorlati szinten írnak a hallgatók verseket. A kurzus vezetőjének irányításával a félév során szó esik általában is a versről, de tanulmányozzák a klasszikus versformát éppúgy, ahogy a szabad verset is, valamint a hagyományosnak tekinthető, magyaros verselést. Megismerkednek a képvers sajátosságaival, a modernizmus, az avantgárd sajátos eszközeivel. Szó esik líra és epika kapcsolatáról, valamint arról, hogy a „költői én” hogyan is nyilvánul meg magában a versben. Foglalkoznak a „költői magatartással”, a „váteszi” szereppel, valamint azzal, hogy mindennek milyen szerepe van egy-egy költői életmű megítélésében. Klasszikus és kortárs szerzőkkel egyaránt foglalkoznak az órákon, elemzik a kanonizált szerzők munkáit. Mindemelllett azonban az alkotóköri jelleg abban nyilvánul meg, hogy a hallgatók egymás műveivel is foglalkoznak, a házi feladatok megoldását együtt értékelik, természetesen a kurzus vezetőjének irányításával.

„Szépírói műhely II. Próza és Dramaturgia”

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a prózaírás alapvető szabályait, valamint a próza és a dramaturgia, a dialóguskészítés közötti összefüggéseket, készségszinten elsajátítsák mindezt, valamint a műveikben alkalmazni is tudják. Ennek megfelelően a kurzuson, illetve házi feladatként gyakorlati szinten írnak a hallgatók szépprózát, illetve színpadi művet, de foglalkoznak általában a prózaírás mesterségével, az elbeszélő és a dramaturg viszonyával is. Megismerkednek azzal, hogyan is jelenik meg a párbeszéd az elbeszélésben, valamint a színpadi műben, és ezek között mi a különbség. A félév során a kurzus vezetőjének irányításával a hallgatók készítenek dialógusokat, foglalkoznak azzal, hogy a szépprózában hogyan követik egymást a jelenetek, és hogyan jelentkezik mindez a színpadi művekben. Megismerkednek azzal is, hogy mi a különbség az elbeszélői magatartás és a dramaturg megközelítési módja között. Lehetőséget kapnak filmforgatókönyvek írására, ezen belül pedig megismerkednek a film és az elbeszélés közötti szerkezeti különbségekkel. Klasszikus és kortárs prózaírókkal és drámai művek szerzőivel egyaránt foglalkoznak az órákon, elemzik a már kanonizált szerzők munkáit. Mindemelllett a hallgatók elsősorban a saját műveiket mutatják meg, azokat – az alkotóköri jellegnek megfelelően – közösen értékelik, a kurzus vezetőjének segítségével.

„Szépírói műhely I. Próza”

A modul célja, hogy a hallgatók megismerjék a széppróza, az elbeszélés különböző megnyilvánulási formáit, a prózaírás alapvető szabályait, készségszinten elsajátítsák azt, valamint a munkáikban alkalmazni is tudják. Ennek megfelelően a kurzuson, illetve házi feladatként gyakorlati szinten írnak a hallgatók prózai műveket, de foglalkoznak általában a prózaírás mesterségével, az elbeszélő és az általa létrehozott szöveg viszonyával. Megismerkednek azzal, hogyan is jelenik meg a párbeszéd az elbeszélésben, milyen az „én-elbeszélői” attitűd, mi a narráció szerepe, milyen a leírás, valamint jelenet a szépprózában. Foglalkoznak „egyperces” novellákkal, de lehetőséget kapnak arra is, hogy a saját regényvázlatukat is ismertessék. Mindezek mellett a karakterformálás mikéntje is szóba kerül a félév során, hogyan is lehet felépíteni egy-egy szépprózai „hőst”, ennek mik az eszközei. Klasszikus és kortárs prózaírókkal és műveikkel is foglalkoznak az órákon, elemzik a már klasszikussá vált szerzők munkáit. Mindemelllett a hallgatók elsősorban a saját elbeszéléseiket mutatják meg, amelyeket házi feladatokként készítenek, és azokat – az alkotóköri jellegnek megfelelően – közösen értékelik, a kurzus vezetőjének segítségével. Cél, hogy a kurzus végére országos lapokban publikálható elbeszélések szülessenek.

„Szépírói műhely I. (próza)”: hétfőnként 17:45-19:15

„Szépírói műhely II. (próza és dráma)”: hétfőnként 16:00-17:30

„Szépírói műhely III. (líra)”: keddenként 17:45-19:15

Óraszám: 30 tanóra/modul (kontakt tanóra+önálló alkotói tevékenység)

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Tervezett indulás: 2024. február eleje.

A kurzusok távoktatás (Skype-os oktatás) formájában is elérhetők lesznek.

A képzés helyszíne Budapesten, az I. kerületben lesz.

Jelentkezés: szepirokurzusplusz@gmail.com


Maximális létszám: 10 fő/kurzus

A képzés ára:

45.000 Ft/modul