2021. február 16., kedd

Szépírói kurzus 2021/tavasz/4 - Pályi Ildikó verse

    A Kodolányi János Egyetem Szépírói Műhelye idén is folytatódik. A kurzusra a felhívás itt olvasható, már lehet jelentkezni a következő, őszi félévre. A Líra kurzus hallgatója, Pályi Ildikó Janus Pannonius nyomán írt epigrammát, tökéletes disztichonokat, ráadásul nagyon is mai szókészlettel tudta kifejezni a "kertgondozás" jelentőségét. Egészen egyszerűen tökéletes verset hozott létre, mind tartalmilag, mind formailag. Külön öröm, hogy jelölte a verslábakat. Sokat tanulhatunk belőle. Nagyon gratulálok! 

Pályi Ildikó
 
Kertgondozás – Alapfok
 
Míg kertem tulajának slagja nem öntözi gyakran,
feslik a fűszövet és csak vegetál a virág.
Szétnéz, észleli, majd festői szavakkal itatja –
oldata sok feromont juttat a látszat alá.
Célt ér műsora lassan, mint kefe boglya hajakban.
Színpada táptalaján nyílik az orchideám.
 
  
=========================================================
 
Feladat: epigramma disztichonban
—  —  |  —  U  U |  —  —  |  —   U  U |  —  U  U |  —  —
—  U  U |  —  U  U |  —  |  —   U  U |  —  U  U |  —
 
  —   —  |  —  U  U |  —  —  |   —    U    U   |  —  U  U |    —    — 
Míg ker- |-tem tu -la |-já -nak | slag - ja nem | ön -tö -zi | gyak -ran
 
  —  U U |  —  U    U | — |   —  U   U  |  — U  U |  —
fes  -lik a | fű szö -vet | és | csak ve -ge | -tál a   vi | -rág
 
  —   —  |  —   U  U |   —   —  |  — U  U |   —   U  U |  —  —
Szét-néz, | ész -le -li,| majd fes | -tő -i sza | -vak -kal i | -tat -ja.
 
—   U   U |  —  U   U |      —  |  —  U  U |  —    U  U |  —
Ol -da -ta | sok fe -ro | -mont | jut -tat  a | lát -szat a | -lá.
 
 —  —  |  —   U   U |   —  —  |   —    U  U |   —    U   U |  —  —
Célt ér | mű -so -ra | las -san | mint ke -fe | bog -lya ha | -jak -ban.
 
—  U  U |  —  U  U |  —  |  —   U  U |  —  U  U |  —
Il-  la -ta |táp -ta -la |-ján |nyí  -lik az | or-chi-de|-ám

 

 


Nincsenek megjegyzések: